תנאי שימוש באתר   www.yafimetapel.co.il

ברוכים הבאים לאתר  www.yafimetapel.co.ilהאתר מופעל על ידי יפים וייץ (להלן:"בעל האתר")

שים לב: השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד, ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

ברוכים הבאים לאתר www.yafimetapel.co.il( להלן: "האתר") לבין "יפים וייץ  " (להלן: "בעל האתר").

בעל האתר פועל על מנת להבטיח כי המידע באתר זה יהיה מדויק ושלם, אולם בעל האתר אינו אחראי לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או ממידע מטעה המופיע באתר.

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי בעל האתר אינו אחראי לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד/ים כספי/ים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מנתונים המוצגים באתר זה.

חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור פרטים אישיים: שם, כתובת דואר אלקטרוני שלך ובמקרים מסוימים גם כתובת פיזית למשלוח דואר ומספר טלפון ואולי אף פרטים נוספים כמו מהיא הסיבה שאתה פונה אלי, בעיה רפואית או מצב רפואי מסוים עליהם תרצה לקבל ייעוץ או אפשרות לסיוע. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם אם לא תמסור אותו, לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים.

תוכל להירשם לקבלת ניוזלטר ולהיות חלק מרשימת התפוצה של האתר. מי שנרשם מקבל מעת לעת דואר אלקטרוני הכולל: מידע עדכני, מאמרים, הודעות לגבי מוצרים ושירותים בין אם מוצרים של בעל האתר ו/או מוצרים של צד שלישי.

בעצם הרשמתך לקבלת מידע ו/או שירותים מהאתר, הנך מסכים כי מעת לעת תשלח אליך הצעה שיווקית מן האתר בין אם היא רלוונטית לתחומים המוצעים בו ובין שלא. הניוזלטר מכיל פרסומות. 

מצטרף לרשימת התפוצה (ניוזלטר) מי שבוחר להצטרף מאשר לי לשלוח אליו ניוזלטר ומאשר לי לשלוח אליו מסרים שיווקיים, הזין את פרטיו האישיים בטופס. ניתן, בכל עת, למחוק את שמך מרשימת התפוצה. פרטים על תהליך ההסרה נמצאים בתחתית כל דבר דואר שתקבל מאתנו.

בעל האתר רשאי להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש, לצורך שיפור השירותים, ו/או ליצירת קשר בדואר אלקטרוני.

בעל האתר לא יעביר לצד שלישי מידע שיזהה את הגולשים באתר, ולא יעביר את פרטיך, חלקם או כולם לצד שלישי. בעל האתר אינו אחראי לתכנים חיצוניים או לכל תוכן חיצוני אחר אשר אינו נמצא באתר ואשר הגולש הועבר אליו לאחר לחיצה על הלינק המצורף.

לתשומת לבך, כל שימוש במידע המפורט באתר (להלן: "התכנים") כפוף לתנאי השימוש באתר. שימוש על-ידך או מי מטעמך בתכנים באתר, מהווה בפועל את הסכמתך לתנאים המפורטים להלן:

האתר עוסק בטיפול בכאבים: כאבי גב, צוואר, ראש, מרפקים וכיוצא באלה. אוסף התכנים באתר נתון לשינויים בכל עת על-פי שיקול דעת של מנהל האתר. למרות שבמהלך עדכון התכנים באתר מושקע מאמץ רב בכדי לשמור על תיאור מדויק ואקטואליות, אין באפשרות האתר להתחייב על עדכניות, נכונות, איכות, טבע, אמינות ויישום תיאור התכנים המפורטים באתר.

בעל האתר עושה כמיטב יכולתו באמצעים העומדים לרשותו לשמור על סודיות פרטי לקוחותיו מלהגיע לידי גורמים זרים.

האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש במידע שייאסף בעקבות השימוש באתר למטרות יצירת קשר, ניתוח סטטיסטי, דפוסי שימוש וכיו"ב.

האתר והניוזלטר עשויים לספק תכנים וקישורים לרכישת מוצרים ו/או שירותים באתרים אחרים. בעל האתר לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות לנזקים שייגרמו לך בגלל עיכובים באספקה, או לכל דבר אחר הקשור בהזמנת מוצרים ו/או שירותים מהאתר שבו רכשת. כמו כן, בעל האתר אינו אחראי לתכנים ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה.

בעל האתר לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות לנזקים שנגרמו לך בגלל שפנייתך לא נקלטה במלואה במחשב האתר שבו מילאת את הטופס.

השירות והתכנים באתר מיועדים לקהל הרחב הנמצא בתחום השיפוט של מדינת ישראל בלבד והינם לשימושך במצבם הקיים (AS IS) וללא כל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת. עליך האחריות לבדוק ולוודא את התאמת המידע, המוצרים והשירותים המוזכרים באתר לדרישותיך ושימושך.

למען הסר ספק, השימוש בתכנים הנמצאים באתר נעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ובשום מקרה לא יהיה האתר ו/או בעליו אחראים על תוכן התכנים, טעויות, אי-דיוקים, שעות פעילות ורצף פעילות האתר.

הנך מקבל על עצמך את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש בתכנים באתר, איכותם, טבעם, אמינותם ויישומם ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או בעל האתר בגין השירות והתכנים הניתנים באתר, מגבלותיהם ויכולתם.

בשום מקרה ובשום תנאי לא יהיה בעל האתר ו/או האתר אחראים לכל נזק כספי או אחר שייגרם לך באופן ישיר או עקיף כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על התכנים באתר, ובפרט לא יהיה בעל האתר אחראי לכל נזק ו/או הפסד עקיף ו/או מקרי מכל מין וסוג, לרבות נזקים בגין אבדן רווחים ו/או הכנסות.

האתר אינו מתחייב לפרסם כל תוכן ורשאי להסיר כל תוכן ו/או לתקנו לפי ראות עיניו, בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות האפליקציות, הממשקים, הרכיבים והמידע הכלולים בו (להלן: "הרכיבים"), הינם ויהיו בכל עת קניינו הבלעדי של בעליו.

כל זכות היוצרים והקניין באתר ובתיעודו לרבות אלה הנובעים מביצוע שינויים, שיפורים, התאמות, תוספות או עדכונים שייכים לבעל האתר בלבד והינם בבעלותו הבלעדית והמלאה.

אינך רשאי לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ו/או בתכניו למעט כפי שהותר על-ידי האתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי בעל האתר רשאי לעשות באתר כל שימוש, בעצמו ובאמצעות אחרים, להעניק לאחרים זכויות שימוש ואחרות בו, והכל ללא הגבלה בקשר עם פרק הזמן, המקום, וכיוצא בזה, וכן בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת והנך מסכים להיות מוגבל וכפוף לשינויים אלה.

הנך מתחייב לשאת בכל אחריות, מפורשת ומלאה, בגין כל נזק שייגרם לבעל האתר ו/או לכל מי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, לגוף ולרכוש, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה דרישה או תביעה שתוגש כנגד בעל האתר ו/או עובדיו בקשר לאתר ו/או בגין פעילות מסחרית הקשורה לאתר הנובע משימוש שלא כדין באתר ובתכניו. הנך מסכים בזאת כי ההתחייבות לפיצוי על הנזקים וכיסוי הוצאות כאמור לעיל יחולו בין אם הנך צד רשמי לדיון משפטי, טענה או תובענה, ובין אם לא.

כל המפורט לעיל כולל את המוסכם בין הצדדים במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות שבין הצדדים וכל שינוי, תיקון או תוספת להסכמה זו ייערכו בכתב, שאם לא כן לא יהיה להם תוקף. הסכמה מטעם בעל האתר לסטייה מתנאי המפורט לעיל, במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר. כל שינוי ו/או השלמה ו/או תיקון של איזה מהוראות המפורט לעיל טעון כתב על ידי בעל האתר, שאחרת יהא חסר איזה נפקות משפטית שהיא.

מוסכם כי הדין החל על יחסים הקשורים לשימושך באתר הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד. מוסכם כי בית המשפט המוסמך לדון בתביעות בין הצדדים הוא בתי המשפט במחוז תל-אביב במדינת ישראל ובתי משפט אלה בלבד.

שים לב: השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד, ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

התקשר/י עכשיו